Zajęcia dla dzieci

Regulamin

Ogólne warunki świadczenia usług przez Pracownię Twórczego Rozwoju BAM BAM STUDIO


§ 1


Postanowienia ogólne


1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Usług świadczonych przez firmę Bam Bam Studio, z siedzibą w Warszawie (02-797), Al. Komisji Edukacji Narodowej 20 lok. U3, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej Prezydenta m. st. Warszawy pod numerem 444367, posługującą się numerem NIP 951-191-43-55, REGON 140887138.


2. Definicje terminów użytych w Regulaminie:


a. Organizator – Bam Bam Studio;

b. Usługi – zajęcia, warsztaty, opieka nad dziećmi oraz inne usługi świadczone przez Organizatora, które mogą zostać przedstawione w odrębnej ofercie;

c. Uczestnik – osoba biorąca udział w zajęciach, warsztatach lub korzystająca z innych usług określonych w ofercie Organizatora;

d. Klient – osoba zawierająca umowę z Organizatorem o świadczenie usług określonych w ofercie Organizatora w imieniu własnym lub rzecz innego Uczestnika;

e. Opiekun – rodzic lub inna osoba będąca prawnym opiekunem dziecka lub osobą zobowiązaną czasowo do opieki nad dzieckiem,


3. Organizator świadczy następujące usługi:

a. Organizacja zajęć dla dzieci – Organizator oferuje zajęcia edukacyjne, adaptacyjne, zajęcia ogólnorozwojowe, artystyczne, językowe oraz inne zajęcia określone szczegółowo w odrębnej ofercie;

b. Organizacja zajęć i warsztatów dla dorosłych – Organizator oferuje warsztaty psychologiczne, warsztaty noszenia w chustach, kursy pierwszej pomocy oraz inne zajęcia i wykłady dla rodziców i opiekunów oraz innych osób dorosłych określone w odrębnej ofercie;

c. Organizacja imprez urodzinowych dla dzieci i innych imprez zamkniętych na życzenie Klienta,

d. Organizacja imprez okolicznościowych i przedstawień teatralnych,

e. Organizacja zajęć przedszkolnych;

f. Organizacja opieki nad dziećmi;

g. Porady specjalistów m.in. psychologa, pedagoga, logopedy;

h. Organizacja innych przedsięwzięć na życzenie Klientów na zasadach określonych w odrębnej ofercie.


§ 2


Ogólne warunki korzystania z usług


1. Korzystanie z usług może odbywać się na podstawie:

a. opłaty jednorazowego wstępu na zajęcia, warsztaty lub za inną usługę o charakterze jednorazowym z oferty Organizatora w wybranym przez Klienta, dostępnym terminie, według odrębnego Cennika lub za cenę określoną w odrębnej ofercie Organizatora;

b. karnetu – w przypadku zajęć, warsztatów oraz innych usług świadczonych przez czas określony, nie krótszy niż 4 kolejne tygodnie, za cenę określoną w Cenniku lub w odrębnej ofercie Organizatora;

2.Korzystanie z Usług może odbywać się wyłącznie po opłaceniu z góry wybranych Usług zgodnie z obowiązującym, określonym odrębnie Cennikiem.

3. Szczegółowe informacje dotyczące cen oraz okresów świadczenia poszczególnych usług dostępne są w siedzibie oraz na stronie internetowej Organizatora.

4. W razie rezygnacji z opłaconych usług Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów.

5. W przypadku nieobecności Uczestnika na zajęciach z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystaną Usługę ani do zaproponowania innego terminu Usługi, która nie została wykorzystana.

6. W przypadku wybranych usług mogą zostać ustalone inne niż w §2 pkt. 4 zasady zwrotu kosztów, określone odrębnie w niniejszym Regulaminie bądź ofercie Organizatora.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Usługi w nagłych przypadkach. Zobowiązany jest wówczas do zaproponowania innego terminu Usługi lub opcjonalnie równorzędnej Usługi zamiennej. W przypadku braku możliwości określenia innego terminu lub nie wyrażenia przez Klienta chęci skorzystania z proponowanego terminu Organizator jest zobowiązany do zwrotu wpłaconej przez Klienta kwoty.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Uczestnika.

9. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na terenie Organizatora i podanych do wiadomości Uczestników.


§ 3


Zajęcia dla dzieci


1. Dziecku biorącemu udział w zajęciach może towarzyszyć jeden Opiekun;

2. Uczestnicy zobowiązani są do zmiany obuwia przed wejściem do sali. Opiekunowie mogą korzystać z udostępnionych przez Organizatora foliowych ochraniaczy na buty.

3. Zajęcia mogą być nagrywane lub fotografowane wyłącznie po uzgodnieniu z Organizatorem i osobą prowadzącą Zajęcia;

4. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia możliwości uczestnictwa w zajęciach dzieciom z objawami chorób zakaźnych dla bezpieczeństwa pozostałych dzieci.

5. W kwestii opłat za zajęcia, nieobecności oraz rezygnacji z zajęć dla dzieci mają zastosowanie zasady określone w §2 pkt. 2-7.

6. Opłata jednorazowa za korzystanie z zajęć możliwa jest wyłącznie w przypadku pierwszych zajęć o charakterze próbnym. Udział w kolejnych zajęciach może odbywać się wyłącznie na podstawie wykupionego na dany okres karnetu.

7. W przypadku gdy zajęcia nie odbędą się w planowanym terminie z przyczyn leżących po stronie Organizatora, Uczestnikowi przysługuje prawo do wzięcia udziału w zajęciach w innym zaproponowanym przez Organizatora terminie lub przedłużenia karnetu.

8. Udział w zajęciach możliwy jest po okazaniu dowodu wpłaty za jednorazowy udział w zajęciach lub ważnego karnetu.

9. W kwestii bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów porządkowych mają zastosowanie zasady z §2 pkt. 9 i 10.

10. Zasady uczestnictwa w Zajęciach przedszkolnych określa odrębny Regulamin, o którym mowa w paragrafie §4.


§ 4


Punkt Przedszkolny


Regulamin Punktu Przedszkolnego Bam Bam Studio dostępny na życzenie Klienta w siedzibie Organizatora.


§5

 
Zajęcia i warsztaty dla dorosłych


1. Korzystanie z zajęć i warsztatów dla dorosłych może odbywać się wyłącznie po opłaceniu z góry wybranych Usług zgodnie z obowiązującym, określonym odrębnie Cennikiem.

2. Rezerwacja miejsca na zajęciach lub warsztatach staje się wiążąca po dokonaniu wpłaty w wysokości określonej w odrębnej ofercie Organizatora. Wpłaty należy dokonać w ciągu 3 dni od daty dokonania rezerwacji, minimum na 7 dni roboczych przed planowanym terminem zajęć lub warsztatów.

3. Wpłaty można dokonać w siedzibie lub na rachunek bankowy Organizatora. W tytule przelewu należy umieścić następujące informacje: nazwisko uczestnika, temat i termin Usługi.

4. Udział w zajęciach możliwy jest po okazaniu dowodu wpłaty za zajęcia lub warsztaty.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatu w nagłych przypadkach. Zobowiązany jest wówczas do zaproponowania kolejnego terminu, opcjonalnie równorzędnej Usługi zamiennej lub zwrotu wpłaconej kwoty.

6. W przypadku nieskorzystania przez Uczestnika z opłaconych Usług z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystaną usługę, zaproponowania kolejnego terminu ani równorzędnej Usługi zamiennej.

7. Uczestnik może zrezygnować z udziału w zajęciach lub warsztatach w terminie do 7 dni roboczych przed planowanym terminem ich realizacji na określonych niżej zasadach:

a. W przypadku rezygnacji na co najmniej 14 dni roboczych przed terminem Usługi możliwe jest przeniesienie rezerwacji na inny termin lub zwrot całości wpłaty.

b. W przypadku dokonania rezygnacji w terminie pomiędzy 7 a 14 dni roboczych przed planowanym terminem usługi może nastąpić przeniesienie rezerwacji na kolejny termin z zachowaniem 50% wpłaconej kwoty lub rezygnacja z udziału bez zwrotu pieniędzy.

8. W przypadku zgłoszenia rezygnacji później niż na 7 dni roboczych przed terminem realizacji warsztatów opłata nie jest zwracana. Uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconych pieniędzy, jeżeli znajdzie osobę na zwalniające się miejsce.

9. Rezygnacji można dokonać wyłącznie drogą mailową na adres: info@bambamstudio.pl.

10. Szczegółowe informacje dotyczące cen poszczególnych usług oraz wysokości zaliczki i zasad dotyczących płatności określone są w odrębnej ofercie Organizatora odnoszącej się do wybranej Usługi.

11. W kwestii bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów porządkowych mają zastosowanie zasady z §2 pkt. 9 i 10.


§ 6


Organizacja urodzin i innych imprez zamkniętych


1. Warunkiem rezerwacji terminu imprezy urodzinowej jest wypełnienie i podpisanie Zlecenia oraz wpłata bezzwrotnej zaliczki zgodnie z odrębnie określonym cennikiem.

2. Cena kalkulowana jest każdorazowo na podstawie wybranych i zaznaczonych przez Klienta w Zleceniu opcji imprezy.

3. Rezygnacja z terminu imprezy może zostać dokonana osobiście w lokalu Organizatora poprzez dokonanie odpowiedniego zapisu w Zleceniu lub drogą mailową na adres: info@bambamstudio.pl.

a. W przypadku zgłoszenia rezygnacji na co najmniej 3 tygodnie przed zarezerwowanym terminem imprezy może nastąpić przesunięcie imprezy na inny termin z zachowaniem pełnej wartości zaliczki lub zwrot 50% zaliczki;

b. W przypadku zgłoszenia rezygnacji pomiędzy 3 a 1 tygodniem przed zarezerwowanym terminem imprezy może nastąpić zmiana terminu organizacji urodzin z zachowaniem 50% wartości zaliczki lub rezygnacja z organizacji imprezy bez zwrotu zaliczki;

c. W przypadku zgłoszenia rezygnacji później niż na 7 dni roboczych przed zarezerwowanym terminem imprezy zaliczka nie podlega zwrotowi. Organizator może ewentualnie przenieść 20% zaliczki na poczet imprezy w innym terminie, nie późniejszym niż 30 dni od terminu, którego dotyczy rezygnacja.

4. Czas trwania imprezy urodzinowej wynosi 2 godziny zegarowe. Możliwe jest wydłużenie czasu trwania imprezy po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem za dodatkową opłatą zgodnie z odrębnym cennikiem.

5. Liczbę gości określoną w Zleceniu organizacji urodzin należy potwierdzić najpóźniej trzy dni przed datą organizacji przyjęcia drogą elektroniczną na adres info@bambamstudio.pl lub osobiście w placówce dokonując odpowiedniej adnotacji na Zleceniu.

6. Dodatkowe atrakcje podczas urodzin rozpoczynają się punktualnie o godzinie określonej w Zleceniu.

7. Impreza kończy się o ustalonej godzinie. Animatorzy rozpoczynają wówczas sprzątanie. Goście powinni opuścić lokal niezwłocznie po zakończeniu imprezy. W przypadku jeśli czas opuszczenia lokalu od momentu zakończenia imprezy przekroczy 30 minut za każdą rozpoczętą godzinę zostanie naliczona dopłata według następującego wzoru: cena przedłużenia urodzin o godzinę + 50% tej ceny.

8. Impreza prowadzona jest przez co najmniej jednego wyznaczonego Animatora (wyjątek stanowią Urodziny Rodzinne – bez animatora). Liczba Animatorów zależna jest od liczby oraz wieku uczestników.

9. Opiekę nad uczestnikami imprezy urodzinowej sprawuje osoba dokonująca zgłoszenia urodzin lub inna osoba określona w Zleceniu Urodzin. Wyjątek stanowią dzieci poniżej 3 roku życia - każde dziecko do 3 roku życia musi mieć opiekuna, który będzie brał czynny udział w zabawach.

10. Konsumpcja dozwolona jest wyłącznie w wyznaczonym do tego celu miejscu. Za szkody i zniszczenia powstałe w wyniku nie przestrzegania niniejszego zalecenia odpowiada (do wysokości kosztów usunięcia szkody lub naprawy zniszczenia) osoba dokonująca zgłoszenia urodzin.

11. Organizacja innych niż urodzinowe imprez zamkniętych odbywa się na warunkach uzgadnianych indywidualnie z klientem.


§ 7


Zasady dotyczące korzystania z Sali Zabaw


1. Korzystanie z Sali Zabaw możliwe jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 14:00 do 18:00 oraz w soboty w godzinach od 10.00 do 13.00, z wyjątkiem terminów, w których odbywają się imprezy zamknięte lub Organizator ustali inne godziny.

2. Sala Zabaw przeznaczona jest dla dzieci do lat 5.

3. Dzieci mogą przebywać na sali pod opieką do 2 pełnoletnich opiekunów. Organizator ma prawo ustalić inne zasady dotyczące liczby Opiekunów.

 4. Korzystanie z Sali Zabaw płatne jest według Cennika dostępnego w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.bambamstudio.pl.

 5. Możliwe jest pozostawienie dziecka w Sali Zabaw pod opieką personelu Bam Bam Studio, jeśli dziecko ukończyło 3 lata. Każda rozpoczęta godzina płatna jest według Cennika.

6. Sala Zabaw wyposażona jest w zabawki i pomoce edukacyjne przeznaczone do swobodnego wykorzystywania przez Uczestników podczas pobytu w Sali Zabaw. Zabawki i pomoce są własnością Organizatora i nie mogą być wynoszone poza siedzibę Organizatora. W przypadku naruszenia niniejszej zasady Klient będzie zobowiązany zapłacić równowartość zabranego przedmiotu.

7. Za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania miejsca lub zabawek (np. rzucanie zabawkami, stawanie na przedmiotach do tego nie przeznaczonych etc.) odpowiada rodzic lub opiekun - do wysokości kosztów usunięcia szkody lub naprawy zniszczenia. Niniejsza zasada nie dotyczy dzieci pozostawianych w Sali Zabaw pod opieką personelu Bam Bam Studio.

8. Do Sali zabaw nie mogą być wnoszone napoje ani inne produkty spożywcze Konsumpcja może odbywać się wyłącznie w wyznaczonym do tego celu miejscu. Za szkody i zniszczenia powstałe w wyniku nie przestrzegania niniejszego zalecenia odpowiada rodzic lub opiekun - do wysokości kosztów usunięcia szkody lub naprawy zniszczenia.

9. Uczestnicy zobowiązani są do zmiany obuwia przed wejściem do Sali. Opiekunowie mogą korzystać z udostępnionych przez Organizatora foliowych ochraniaczy na buty.


§ 8


Postanowienia Końcowe


1. W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu Organizator ma prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług bez wypowiedzenia. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu opłaty za niewykorzystane Usługi w przypadku, gdy rozwiązanie umowy następuje z winy Klienta lub Uczestnika.

2. Niniejszy Regulamin wraz z odrębnym Cennikiem Usług stanowi integralną część umowy o świadczenie usług zawartych pomiędzy Klientem a Organizatorem.

3. Regulamin oraz Cennik dostępne są w siedzibie oraz na stronie internetowej Organizatora.

4. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Korzystanie z Usług jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana zostanie niezwłocznie podana do wiadomości Klientów poprzez ogłoszenie w siedzibie oraz na stronie internetowej Organizatora.

 6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika. Zmiana taka nie może dotyczyć Usług w ramach umów już zawartych i nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.


 

logo facebook